ඔබ STEM ONLINE පන්තිවලට ඇතුළත් වී සම්බන්ධ වන විට ඇතිවන ගැටළු මොනවාද? කරුණාකර ඔබේ ගැටලුව මෙහි එක් (comment) කරන්න. ස්තූතියි, STEM ඇකඩමිය!.