වීඩියෝ උපදෙස්


ඔබ දැනට enroll කර වී සියලුම පන්ති වලට යාමට ඉහළ දකුණු මෙනුවෙන් My Classes වෙත යන්න.

image 759

 

ඉන්පසු ONLINE Live Class පන්ති විස්තර බැලීමට "Go to Live Class" බොත්තම ක්ලික් කරන්න.

image 844

පංතියේ වේලාවට කරුණාකර "Join Live Class" බොත්තම ක්ලික් කරන්න, එවිට ඔබ ONLINE Live පන්තියට සම්බන්ධ වනු ඇත.

image 845

 

Zoom සම්බන්ධ සියලු ගැටළු සඳහා කරුණාකර මෙහි කියවන්න