වීඩියෝ උපදෙස්


ඔබ දැනට enroll කර වී සියලුම පන්ති වලට යාමට ඉහළ දකුණු මෙනුවෙන් My Classes වෙත යන්න.

image 759

ඉන්පසු ONLINE Paper වලට යාමට "Goto Papers & Recording" බොත්තම ක්ලික් කරන්න.

image 842

එවිට ඔබට ඔබගේ ONLINE Papers එක පෙනෙනු ඇති අතර "START" බොත්තම ක්ලික් කර ONLINE Paper  එක ආරම්භ කළ හැකිය ආරම්භ කළ හැකිය.

image 843