ඔබ දැනට enroll කර වී සියලුම පන්ති වලට යාමට STEM.lk වෙත ගොස් ඉහළ දකුණු මෙනුවෙන් login වෙන්න ඉන් පසුව  My Classes වෙත යන්න.

image 759

ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකයක, ඔබ පහත පරිදි දකිනු ඇත

image 829

ජංගම දුරකථනයකින්, ඔබ පහත පරිදි දකිනු ඇත

image 830

පන්ති පටිගත කිරීමේ වීඩියෝ වෙත යාමට "GoTo Recording" බොත්තම ක්ලික් කරන්න.

 

image 836

පාඩම ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබේ පන්ති පටිගත කර වීඩියෝ සහ පෙර පංති වල වීඩියෝ ද ඔබට නැරඹිය හැකිය. ඔබ ජංගම දුරකථනයක් භාවිතා කරන්නේ නම් පාඩම් ලැයිස්තුව තිරයේ ඉහළින්ම දකිනු ඇත.

image 840

ඔබට පෙර පාඩම් බැලීමට අවශ්‍ය නම් ඔබට "Previous Lessons" සබැඳිය භාවිතා කර අනතුරුව "Enroll" හෝ "Goto Lesson" බොත්තම් ක්ලික් කරන්න.

image 841