මෙය පළමු සතියේ පන්තියේ ගෙවීම් කළ නොහැකි සිසුන්ට හෝ නවක සිසුන්ට මෙම Option එක භාවිතා කල හැක. ඔබට එදිනම පන්තියට සම්බන්ධ වීමට මෙම option එක භාවිතා කළ නොහැක, එබැවින් ඔබට FREE Payment Code එකක් අවශ්‍ය නම් ඔබට දින කිහිපයකට පෙර අපට පැවසිය යුතුය, එවිට ඔබට පන්තියට ඇතුළත් වීමට නොමිලේ කේතයක් පන්තියට පෙර ලබා දිය හැකිය.

ඔබ නව ශිෂ්‍යයෙක් (ඔබ මීට පෙර පන්තියට ලියාපදිංචි වී නොමැති) නම් ඔබේ FREE Payment Code ලබා ගැනීමට මෙම GET A FREE CLASS තෝරන්න.

image 834

ඉන්පසු අපට WhatsApp හරහා (070 100 6060) ඔබගේ පන්තිය, ගුරුවරයාගේ නම සහ ශ්‍රේණිය සමඟ පණිවිඩයක් එවන්න හෝ අපට ඇමතුමක් දෙන්න, අපි ඔබට පන්තියට ඇතුළත් වීමට භාවිතා කිරීම සඳහා නොමිලේ ගෙවීම් කේතයක් එවන්නෙමු.

 

මෙය SAMPLE ගෙවීම් කේතයක් (Payment code) පමණි - භාවිතා නොකරයි

image 832

image 833