වීඩියෝ උපදෙස්


ONLINE පන්තියකට ගෙවීමක් කරන්නේ කෙසේද?

ඔබ පන්තියක් සදහා ගෙවීමට පෙර පන්තියට ඇතුළත් විය යුතුය, පන්තියට ඇතුළත් වීමට අදාල විස්තර සදහා පහත URL වෙත යන්න.

අපගේ ගෙවීම් ක්‍රම ගැන දැනගැනීමට පහත සබැඳි භාවිතා කරන්න.