වීඩියෝ උපදෙස්


ශිෂ්‍යයාගේ තොරතුරු ඇතුළත් කර ඔබේ මිතුරන්ට ආරාධනා කරන්න

 

  1. අංක 1 කොටුවේ මෙන් කරුණාකර ශිෂ්‍යයාගේ තොරතුරු සහ වලංගු දුරකථන අංකයක් ඇතුළත් කරන්න.
  2. ඔබේ මිතුරන්ට WhatsApp, Facebook හෝ SMS හරහා ආරාධනා කරන්න.
  3. ඊළඟ තිරයට යන්න කරුණාකර පහලම ඇති “CONTINUE TO REGISTER”බොත්තම ක්ලික් කරන්න.