• ●  මැයි 1 වනදායින් පසුව පවත්වන සියලුම ONLINE පන්ති සඳහා, ඔබ පන්තියට STEM.lk හරහා ඇතුලත් (enroll) විය යුතුය.

  • ●  මැයි 1 වනදායින් පසුව පවත්වන සියලුම ONLINE පන්ති සඳහා, ඔබට ඔබෙග් මිතුරන් සමඟ Zoom link ෙෂයා කිරීමට ෙනාහැකි වනු ඇත.

  • ●  මැයි 1 වනදායින් පසුව පවත්වන සියලුම ONLINE පන්ති සඳහා, (පළමු සතිෙයන් පසුව) පන්තියට මුදල් ෙගවා ඇතුලත්(enroll) ෙනාවන අයට පන්තියට සම්බන්ධ වීමට ෙනාහැකි විය හැකිය.

Files