ඔබට අපගේ පන්තිවලට එක්වීමට Zoom invite  නොමැති නම්, කරුණාකර අපගේ Telegram groups සමඟ සම්බන්ධ වී සියලුම පන්ති සඳහා Zoom invite ලබා ගන්න. ඔබට පහසුවෙන් ඔබගේ දුරකථනයට කාලසටහන බාගත කර දුරකථනයෙන් කෙලින්ම සම්බන්ධ විය හැකිය.

සියලුම STEM.lk පන්ති සඳහා ඔබ පන්තිවලට ඇතුළත් වන විට අපට ලබා දුන් විද්‍යුත් තැපෑල භාවිතා කර Zoom වෙත login විය යුතුය. 

Zoom වෙත login වීම සඳහා ඔබට මෙහි "Sign in" බොත්තම click කළ හැකිය.

ඔබගේ computer එකෙන් අපගේ Zoom පන්තිවලට සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද?

1. Zoom app එක වෙත ගොස් "Join now" විකල්පය තෝරන්න.

How to join a Zoom meeting

2. Meeting ID හෝ Zoom link ඇතුළත් කළ හැකි window එකක් විවෘත වනු ඇත, ඔබගේ Meeting ID සහ password හෝ අපගේ පන්තිවලට සම්බන්ධ වීමට Zoom link ඇතුළත් කරන්න.

How to join a Zoom meeting

ඔබගේ දුරකථනයෙන් හෝ ටැබ්ලටයෙන් අපගේ Zoom පන්තිවලට සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද?.

1. Zoom app එක වෙත ගොස් "Join" විකල්පය තෝරන්න.

How to join a Zoom meeting

2. Meeting ID හෝ Zoom link ඇතුළත් කළ හැකි window එකක් විවෘත වනු ඇත, ඔබගේ Meeting ID සහ password හෝ අපගේ පන්තිවලට සම්බන්ධ වීමට Zoom link ඇතුළත් කරන්න.

How to join a Zoom meeting

3.  ඔබ තවම Zoom බාගත කර නොමැති නම්, මෙම අවස්ථාවේදී AppStore හෝ PlayStore එසේ කිරීමට ඔබෙන් විමසනු ඇත. ඔබ දැනටමත් යෙදුම බාගත කර ඇත්නම්, යෙදුම විවෘත කිරීමට Zoom සඳහා අවසර දෙන්න.

How to join a Zoom meeting

Google Chrome භාවිතා කිරීමෙන්

1. Zoom වෙබ් අඩවියේ, ඔබට ඉහළින් ඇති “Join a meeting” ක්ලික් කළ හැකිය.

2. Meeting ID හෝ Zoom link ඇතුළත් කළ හැකි window එකක් විවෘත වනු ඇත, ඔබගේ Meeting ID සහ password හෝ අපගේ පන්තිවලට සම්බන්ධ වීමට Zoom link ඇතුළත් කරන්න.

How to join a Zoom meeting

 

සියලු ප්‍රශ්න සඳහා කරුණාකර මෙම අංක අමතන්න